Nordplus Nordic Languages

i praksis

26 juni 2015

i praksis: nabospråksundervisning er en åpen filmbasert nettressurs for lærere og lærerstudenter i de nordiske land. Hovedkjernen i ressursen er fire korte best practice-filmer som viser fram god nabospråksundervisning i nordiske klasserom.  Eksemplene er først og fremst hentet fra de yngre alderstrinn i skolen. Dette er gjort for å løfte frambetydningen av tidlig start med nabospråksundervisning.

Introduksjonsfilmen med Lis Madsen gir en kort innføring i prinsippene for nabospråksundervisning i tillegg til å peke på aktuelle aktiviteter for de ulike alderstrinnene. I to filmer fra Lundtofte skole i Danmark får vi se hvordan sang og musikk kan brukes i nabospråkssammenheng og hvordan en bestemt lesemetode - trafikklysmetoden - kan bevisstgjøre barna på likheter og forskjeller mellom nabospråkene. Den fjerde filmen viser hvordan en svensk og en norsk skole – Valsjöbyns skola og Sørli skole – jevnlig møtes og samarbeider om språk- og kulturaktiviteter.

I tillegg til filmene er det også laget en læreplananalyse og en oppdatert oversikt over didaktiske ressurser når det gjelder undervisning i nabospråk. I læreplananalysen sammenlignes temaet nabospråksundervisning i de danske, svenske og norske læreplaner for å se hva som er felles og hva som vektlegges ulikt. 

Filmene og de tilhørende ressurser er kvalitetssikret av en faggruppe bestående av representanter fra samarbeidspartnerne Dansklærerforeningen, Svensklärarföreningen og Landslaget for norskundervisning.

Hva er bra med i praksis: nabospråk?

Prosjektet er en suksess fordi filmene viser fram konkrete eksempler på nabospråksdidaktikk som både fenger og oppleves som relevante av elever og lærere. De er enkle å gjennomføre og er metodisk overførbare til alle de nordiske landene.

Et godt forarbeid med faglige innspill fra samarbeidspartnerene i Danmark, Sverige og Norge, har vært helt uvurderlig for å lykkes. I forarbeidsprosessen har også faglige og pedagogiske drøftinger på seminarer i regi av Sprogpilotene og Nordspråk vært til stor nytte.
Prosjektet har vært viktig fordi det ikke har vært laget noe lignende tidligere. Nettstedet er åpent og fritt tilgjengelig for alle. Foruten lærere og skoleledere, så er også lærerstudenter og lærerskoler i hele Norden en aktuell målgruppe. I en ny lærebok i norskfaget for grunnskolelærerutdanningen i Norge – Traavik H. og Benthe Kolberg Jansson (red.) (2014): Norskboka 2. Universitetsforlaget – henvises det til akkurat www.skoleipraksis.no/nabosprak.

Project details 

Knut Åge Teigen

produsent, Snöball Film